» Program podpory Marketing

Marketing

Tento program realizuje Prioritní osu 6 "Služby pro rozvoj podnikání" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu MARKETING  je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím individuálních a společných účastí na zahraničních veletrzích a výstavách.

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program MARKETING doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

 

 • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007—2013
 • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
 • Pravidla pro výběr dodavatelů
 • Pravidla pro publicitu
• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfMarketing - text programu podpory
application-pdf05.10.2011
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentSplnění závazných ukazatelů projektu
application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document02.10.2012

Projekt: Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009—2012

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 3. února 2010 projekt Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009—2012, který je zaměřen na oborovou prezentaci prostřednictvím společné účasti profesních organizací a individuálních podniků na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí. Realizátorem projektu je Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade ve spolupráci s Hospodářskou komoru ČR. Informace o možnostech účasti na podporovaných specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí jsou uváděny na internetových stránkách Hospodářské komory ČR, případně České agentury na podporu obchodu CzechTrade

 

 

Další dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách http://www.czechtrade.cz/

• Přílohy

Výzva projektu Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013—2014

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu dne 16. května 2013 na projekt Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013—2014, který je zaměřen na oborovou prezentaci prostřednictvím společné účasti profesních organizací a individuálních podniků na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí.
Realizátorem projektu je Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade. Podrobnější informace o projektu, včetně souvisejících dokumentů, jsou uvedeny v přílohách.

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfPříloha č. 1 - Výzva k podání přihlášek
application-pdf07.06.2013
application/mswordPříloha č. 2 - Přihláška na veletrh SVV 2013-14
application-msword07.06.2013
application/mswordPříloha č. 3 - Výběrová kritéria
application-msword17.05.2013
application/mswordPříloha č. 4 - CZ-NACE
application-msword17.05.2013
application/pdfPříloha č. 5 - Podmínky účasti na VV
application-pdf07.06.2013
application/pdfPříloha č. 6 - Seznam veletrhů - 2013
application-pdf07.06.2013
application/pdfPříloha č. 6 - Seznam veletrhů - 2014
application-pdf07.06.2013
application/pdfPříloha č. 6 - Seznam veletrhů - 2015
application-pdf17.09.2014

UPOZORNĚNÍ č.1

V návaznosti na vývoj vyhlášené veřejné zakázky na výběr dodavatelů pro zajištění expozic v rámci projektu SVV 2013-2014 nebudou v rámci projektu realizovány účasti na těch výstavách a veletrzích, které byly plánovány v srpnu a září 2013.Podpora dotčených veletrhů, na které byly ke dni 31.7.2013 podány více než 3 přihlášky k účasti, bude zajištěna Ministerstvem průmyslu a obchodu formou široké doprovodné propagace. Toto se týká následujících akcí:

 •  Automechanika Moskva (26.8.-29.8.), projektový manažer MPO Alice Gebauer, alice.gebauer@mpo.cz, tel: 224 852 551
 •  International Fair of Mining, Power Industry and Metallurgy Katovice (10.-13.9.), projektový manažer MPO Vladimír Bomberovič, bomberovic@mpo.cz, tel: 224 852 919
 •  EMO Hannover (16.-21.9.), projektový manažer MPO Věra Brožková, brozkova@mpo.cz, tel: 224 852 680
 •  TRAKO Gdaňsk (24.-27.9.), projektový manažer MPO Lenka Koucká, koucka@mpo.cz, tel: 224 852 745
 •  FachPack Norimberk (24.-26.9.), projektový manažer MPO Eva Zakševická, zaksevicka@mpo.cz, tel: 224 852 805

Podpora nebude poskytnuta v případě veletrhu TENT London (19.-22.9.), Power Gen Brasil (24.-26.9.) a R+T (25.-27.9.), a to vzhledem k nízkému zájmu o účast (3 nebo méně přihlášek).V zájmu dodržení celkového počtu veletrhů zařazených do SVV 2013-2014 bude seznam akcí na základě návrhů podnikatelských svazů a asociací doplněn. Jedná se o 8 veletrhů s pozdějším datem konání, přičemž přednost bude dána veletrhům z dotčených oborů.


UPOZORNĚNÍ č. 2

 Aktuální informace k průběhu výběrového řízení  "Zajištění realizace expozic na akcích SVV v období 2013-2014".
Proti rozhodnutí zadavatele ze dne 29. 8. 2013 o výběru nejvhodnější nabídky byly v předmětném zadávacím řízení podány námitky.

Zadavatel je v případě podaných námitek ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, povinen tyto přezkoumat. V případě, že uplatněným námitkám nebude vyhověno, nesmí zadavatel uzavřít s vybranými uchazeči smlouvu, a to před uplynutím lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, tj. v ochranné lhůtě 10 dnů od doručení rozhodnutí, kterým zadavatel uplatněným námitkám nevyhověl. Namítající je dále oprávněn ve smyslu citovaného zákona požádat v rámci řádných opravných prostředků o přezkoumání úkonů zadavatele ve výše uvedené lhůtě, a to k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Informace o vyhlášení Výzvy II. k podání přihlášek k účasti na výstavách a veletrzích v projektu

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013 – 2014 podpořeném z Operačního programu Podnikání a inovace – program MARKETING.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí dne 15. 9. 2014 druhou Výzvu k podání přihlášek k účasti na výstavách a veletrzích v rámci 1. prodloužení projektu Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013 – 2014, který je podpořen z programu MARKETING. Na tuto výzvu je alokováno 50 400 000 Kč. Příjem přihlášek bude zahájen dne 1. 10. 2014 a ukončen dne 16. 5. 2015. Poskytovatelem dotace je Česká agentura na podporu obchodu - CzechTrade.

Cílem projektu je poskytnout prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí cílovým skupinám - profesním (oborovým) organizacím a individuálním podnikům, zejména malým a středním podnikům, zvýhodněné služby zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti výrobků a služeb firem se sídlem v ČR na zahraničních trzích.

Seznam 30 veletrhů pro 1. polovinu roku 2015 podporovaných z projektu bude od 15. 9. 2014 uveden na webových stránkách www.mpo-oppi.cz a www.czechtrade.cz.

Detailnější informace o projektu, včetně úplného textu Výzvy, vymezení způsobilých výdajů, formy podpory a související dokumentace budou k dispozici na webových stránkách obou institucí k datu vyhlášení Výzvy (tj. k 15. 9. 2014). 

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfPříloha č. 1 - Výzva k podání přihlášek
application-pdf15.09.2014

Agentura na podporu obchodu CzechTrade vyhlašuje se souhlasem MPO Sekce fondů EU — Řídící orgán OPPI výzvu k zasílání přihlášek do projektu — Design pro konkurenceschopnost 2013—2014

Na tuto výzvu je alokováno 6 735 470 Kč. Příjem přihlášek bude zahájen dne 20. 9. 2013 a ukončen dne 28. 11. 2014. Realizátorem projektu a poskytovatelem podpory je Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade.
 
Projekt počítá s podporou malých a středních podnikatelů (MSP) dle Přílohy I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, zabývající se průmyslovou výrobou. Detailní vymezení příjemce podpory, specifikaci způsobilých výdajů, formy a výši podpory naleznete v textu výzvy (viz Souborové přílohy níže).
 

Podporované aktivity:

 • Individuální spolupráce s designérem dle vlastního výběru z inovovaného Adresáře designérů, který bude nově přístupný také designérům z EU. 
 • Propagace průmyslového designu na odborném zahraničním veletrhu formou společné expozice. 
 • Zdarma poskytované vzdělávací služby zaměřené na design management a efektivní řízení inovačních procesů.
 • Zdarma poskytovaný informační servis prostřednictvím tištěného periodika DESIGN NEWSLETTER a odborné Publikace.
• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/x-zip-compressedPřílohy - Design
application-x-zip-compressed01.10.2014

» 4. Výzva

Marketing - II. výzva programu - II. prodloužení

2. dubna 2012 vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu druhé prodloužení Výzvy II k předkládání projektů v programu podpory MARKETING.
Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 2. května 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 15. srpna 2012. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. června 2012, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 14. září 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 300 mil. Kč.
 

Na základě zhodnocení dosavadního průběhu realizace otevřených výzev OPPI bude příjem Registračních žádostí v programu Marketing ukončen 31. 7. 2012 ve 12:00 hod.  Současně se zkracuje lhůta příjmu Plných žádostí do 2. Prodloužení Výzvy II. Příjem Plných žádostí bude ukončen 14. 9. 2012.

• Přílohy
» 3. Výzva

Marketing - II. výzva programu - I. prodloužení

Dnem 1. května 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo druhou časově omezenou výzvu k předkládání projektů v programu podpory MARKETING.
Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 1. června 2011 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 15. září 2011. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. července 2011, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 31. října 2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 300 mil. Kč.

Upozornění:

Z technických důvodů bude příjem elektronických registračních žádostí zahájen 1. července 2011 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 15. října 2011. Začátek příjmu plných žádostí byl posunut na 1. srpna 2011, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 30. listopadu 2011.

• Přílohy
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit