MONITOROVACÍ VÝBOR PRO OPPI 2007-2013

Hlavním úkolem MV je ověřování účinnosti a kvality provádění OPPI. Soubor obsahuje Statut MV a jmenný seznam všech členů MV s hlasovacím právem platný ke dni 1. 6. 2010. Aktualizace: Seznam členů Monitorovacího výboru

Monitorovací výbor pro Operační program Podnikání a inovace 2007—2013 (dále MV) byl zřízen v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11.července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999. Náplní činnosti MV je ověřování účinnosti a kvality provádění Operačního programu Podnikání a inovace.


PRAVOMOCI MONITOROVACÍHO VÝBORU

 • posuzuje a schvaluje kritéria pro výběr financovaných operací do šesti měsíců od schválení OPPI a schvaluje veškeré revize těchto kritérií podle potřeb programování,
 • pravidelně vyhodnocuje pokrok v naplňování cílů operačního programu na základě dokumentů předložených Řídícím orgánem,
 • prověřuje výsledky implementace, zejména dosažení cílových hodnot uvedených pro každou prioritní osu, a hodnocení uvedené v článku 48 odst. 3 obecného nařízení ke SF a FS,
 • posuzuje a schvaluje výroční zprávy a závěrečné zprávy o implementaci dle článku 67 obecného nařízení ke SF,
 • je informován o ročních kontrolních zprávách nebo o části zprávy, jež se vztahuje k určenému operačnímu programu, a dále o všech relevantních připomínkách zpracovaných Evropskou komisí po prozkoumání zprávy nebo vztahujících se k části zprávy,
 • navrhuje Řídícímu orgánu úpravy nebo přezkoumání pomoci v rámci OPPI, změny v řízení implementace OPPI a finančního řízení,
 • může navrhnout Řídícímu orgánu změny operačního programu, aby bylo možno dosáhnout cílů fondů uvedených v článku 3 obecného nařízení ke SF a FS nebo změny operačního programu za účelem zlepšení řízení programu či finančního řízení,
 • posuzuje a schvaluje veškeré návrhy na změnu obsahu rozhodnutí Evropské komise o příspěvku z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

MV dále :

 • projednává a doporučuje realokaci prostředků mezi jednotlivými oblastmi podpor v rámci jednotlivých prioritních os OPPI,
 • posuzuje výsledky provádění, zejména dosahování cílů stanovených pro každou prioritní osu, a hodnocení v souvislosti s monitorováním OPPI, zejména pokud toto monitorování odhalí významný odklon od původně stanovených cílů,
 • dle potřeby ustavuje pracovní skupiny, jejichž vedoucí a členy jmenuje a odvolává předseda MV,
 • schvaluje jednacím řádem, který musí být odsouhlasen Řídícím orgánem.
 1. Působnost, složení a způsob přijímání rozhodnutí MV se upravuje pro OPPI Statutem Monitorovacího výboru.
 2. Monitorovací výbor OPPI se v rámci své činnosti řídí statutem a schváleným jednacím řádem.

SLOŽENÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

V čele MV je předseda, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu.

 • Místopředseda, který je zástupcem útvaru vykonávajícího funkci Řídícího orgánu, je jmenován a odvoláván ministrem průmyslu a obchodu a vykonává funkci předsedy v případě jeho nepřítomnosti.
 • Členové MV jsou jmenováni ministrem průmyslu a obchodu, při jejich jmenování je uplatňován princip partnerství a princip rovných příležitostí mezi muži a ženami.

Současné složení MV:

 • Řídícího orgánu a odborných útvarů MPO,
 • Národního rámce politiky soudržnosti jako koordinačního a metodického orgánu odpovědného za řízení politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR,
 • Platebního a certifikačního orgánu pro realizaci podpory ze SF a FS,
 • Finančního útvaru MPO,
 • implementačních agentur,
 • Řídícího orgánu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,
 • Řídícího orgánu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
 • Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace,
 • vědeckých institucí (Rady pro výzkum a vývoj, Rady vysokých škol),
 • Řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí,
 • Ministerstva zemědělství a dalších orgánů státní správy dle potřeby,
 • regionů soudržnosti NUTS II, kromě NUTS II — hlavní město Praha,
 • sociálních partnerů,
 • neziskových organizací,
 • komor a podnikatelských sdružení a asociací.

 

Seznam členů Monitorovacího výboru platný ke dni 1.7. 2011 naleznete v přílohách ke stažení tohoto dokumentu.


SEKRETARIÁT MV
  
Funkci sekretariátu vykonává v rámci Odboru strukturálních fondů oddělení koordinace.
Sekretariát zabezpečuje:

 • přípravu písemných materiálů předkládaných na jednání MV (včetně distribuce materiálů členům MV),
 • zasedání MV z hlediska technicko—organizačních a administrativních činností,
 • zápisy z jednání,
 • činnost případných pracovních skupin z hlediska technicko organizačních a administrativních činností
   

JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

14. řádné jednání MV OPPI dne 19. 11.  2013
Na jednání MV se projednávaly a schválily tyto  body:

 • Komunikační plán na rok 2014
 • 5. revizi OPPI s tím, že členům MV bude poskytnuta detailnější argumentace k provedeným realokacím13. řádné jednání MV OPPI dne 21 - 22. 5. 2013
Na jednání MV se projednávaly tyto body:

 • Informace ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru
 • Projednání a schválení Výroční zprávy OPPI za rok 2012
 • Aktuální stav realizace OPPI k 31. 3. 2013
 • Projednání a schválení výběrových kritérií interního projektu Design pro konkurenceschopnost 2013 - 2014
 • Exkurze pro členy MV (úspěšný projekt OPPI: Energoklastr)
 • Informace o obsahu Výroční kontrolní zprávy
 • Informace o stavu projednávání problematických oblastí implementace
 • OPPI z hlediska EK
 • Opatření pro zvýšení efektivnosti čerpání a zvýšení kvality řízení OPPI
 • Projednání a schválení změn OPPI (realokace finančních prostředků)
 • Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu
 • Informace o přípravě MPO na budoucí programovací období
 • Evaluační aktivity OPPI
 • Projednání plnění plánu Technické pomoci k OPPI
 • Informace o realizaci Komunikačního plánu
 • Informace o stavu funkčnosti ISOP

 
12. řádné jednání MV OPPI dne 27. 11. 2012

Monitorovací výbor OPPI schválil změny Komunikačního plánu na rok 2012 a Komunikační plán na rok 2013, projednal též možnost závěrečných realokací. MV vzal na vědomí:

 • Zprávu o aktuálním stavu realizace OPPI k 31. 3. 2012
 • Informaci o evaluačních aktivitách OPPI
 • Informaci o stavu funkčnosti ISOP
 • Informaci o průběhu a závěrech auditů ze strany Evropské komise a Evropského účetního dvora a stavu problémových oblastí OPPI
 • Informaci o stavu čerpání technické pomoci OPPI
 • Informaci o přípravách MPO na budoucí programovací období 2014+

11. řádné jednání MV OPPI dne 24 - 25. 5. 2012
 
Cílem jedenáctého řádného jednání MV OPPI bylo projednání a schválení změn Operačního programu Podnikání a inovace.  Schválena byla též výroční zpráva  za rok 2011.

10. řádné jednání MV OPPI dne 29. 11. 2011

Cílem desátého řádného jednání MV OPPI bylo projednání a schválení změn Operačního programu Podnikání a inovace vázané na dodatečné finanční prostředky a schválení Ročního komunikačního plánu na rok 2012. Členové MV OPPI dále obdrželi informace o aktuálním stavu realizace OPPI k 30. 9. 2011, o stavu funkčnosti ISOP, o nově vyhlašovaných výzvách OPPI, o aktuálním stavu příprav seed fondu a o přípravě MPO na budoucí programovací období.

9. řádné jednání MV OPPI dne 17. — 18. 5. 2011

Cílem devátého řádného jednání Monitorovacího výboru OPPI bylo projednání a schválení: informace ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru; Výroční zprávy OPPI za rok 2010; Aktuální stav realizace OPPI k 31. 3. 2011; Projednání a schválení změn Operačního programu Podnikání a inovace; Informace o nově vyhlašovaných výzvách OPPI; Informace o přípravě MPO na budoucí programovací období.

8. řádné jednání MV OPPI dne 25. — 26. 11. 2010
Cílem osmého řádného jednání MV OPPI bylo projednání a schválení: Informace ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru; Aktuální stav realizace OPPI k 30. 9. 2010; Projednání a schválení změn Operačního programu Podnikání a inovace na základě dodatečného navýšení alokace; Představení dílčích výsledků projektu MPO a Salfordské univerzity Knowledge transfer partnership; Plánované novinky v 1. pololetí roku 2011; Schválení změn synergické výzvy OP VaVpI.

7. řádné jednání MV OPPI dne 1. 6. 2010
Cílem sedmého jednání MV OPPI bylo projednání a schválení: Informací ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru; Výroční zprávy OPPI 2009; Informace o aktuálním stavu realizace OPPI, Informace o vyhlášení synergické výzvy OP VaVpI; Změn monitorovacích ukazatelů programů Inovace — Inovační projekt; Prosperita; Spolupráce a Potenciál.

6. řádné jednání MV OPPI ve dnech 3. — 4. 11. 2009
Cílem šestého řádného jednání MV OPPI bylo projednání a schválení navrhovaných změn Operačního programu Podnikání a inovace a projednání a schválení výzev, jejichž vyhlášení je plánováno na začátek roku 2010.

5. řádné jednání MV OPPI dne 19. 5. 2009
Cílem pátého řádného jednání MV OPPI bylo projednání a schválení Výroční zprávy OPPI za rok 2008 a projednání a schválení výzev synergických programů OP Výzkum a vývoj pro inovace řízeného MŠMT.

4. řádné jednání MV OPPI dne 3. 12. 2008
Cílem čtvrtého řádného jednání MV OPPI bylo projednání a schválení výzev programů ICT a strategické služby, Rozvoj, Progres a Záruka a výzvy, výběrových kritérií a indikátorů Prioritní osy 2 — Regionální VaV centra OP VaVpI.

3. řádné jednání MV OPPI dne 3. 11. 2008
Cílem třetího řádného jednání MV OPPI bylo projednání a schválení Etického kodexu OPPI, informování o aktuálním stavu implementace OPPI, stavu funkčnosti ISOP a naplňování synergií s OP VaVpI.

2. řádné jednání MV OPPI dne 7. 4. 2008
Cílem druhého řádného (v pořadí čtvrtého) jednání MV OPPI bylo projednání a schválení výběrových kritérií programu Poradenství a výběrových kritérií a výzev programů Spolupráce — Klastry a Spolupráce — Technologické platformy.

1. řádné jednání MV OPPI dne 17. 12. 2007
Cílem prvního řádného (v pořadí třetího) jednání MV OPPI bylo projednání a schválení výběrových kritérií pro programy Školicí střediska, ICT a strategické služby a Nemovitosti.

--------------------------------------------------------------------------------

2. jednání MV OPPI dne 13. 4. 2007
Hlavním předmětem druhého jednání bylo schválení výběrových kritérií pro vyhlašované programy podpory INOVACE, ICT v podnicích , POTENCIÁL a EKOENERGIE.

1. jednání MV OPPI dne 9. 2. 2007
Na svém prvním jednání členové výboru schválili Jednací řád MV OPPI a schválili výběrová kritéria pro programy ROZVOJ a MARKETING.

• Přílohy

» Přílohy
Název souboru Popis Typ souboruDatum
application/pdf Seznam členů Monitorovacího výboru Platnost od 19. 11. 2013 PDF 19.11.2013
application/pdf Statut PDF 28.02.2012
application/pdf Jednací řád PDF 28.02.2012

» Přehled aktualizací
Zobrazit