Seed / Venture kapitálový fond - Leden - 2012

On-line průzkum k tématům workshopů o Seed fondu

Aktuální informace lze nalézt na stránkách Seed fondu.
  
On line průzkum k tématům workshopů o Seed fondu


Přípravná fáze projektu Seed fond postupuje a s blížícím se okamžikem spuštění činnosti fondu se objevují stále konkrétnější dotazy potenciálních zájemců o investice. Právě pro ně připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj cyklus workshopů zaměřených na zcela konkrétní a praktické otázky kapitálových investic. Aby byl obsah seminářů co nejpřínosnější, mohou se zájemci o investice ze Seed fondu vyjádřit k tématům v on-line průzkumu, který najdou zde http://bit.ly/VfBNqc
 

img1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seed/Venture kapitálový fond je nástroj finančního inženýrství, který je připravován jako součást Operačního programu Podnikání a inovace. Jeho hlavním cílem je podpora investic rizikového kapitálu zacílená na vznik nových firem, rozvoj začínajících i další expanzi rozvinutých firem, které jsou inovačně a technologicky orientované, realizují výsledky výzkumu a vývoje a mohou přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky.  Hlavní formou podpory budou kapitálové investice do základního jmění společnosti, které budou v závislosti na stádiu rozvoje firmy poskytovány jako tzv. seed (zárodečný), start-up (startovní) a venture (rozvojový) kapitál.

Fond patří do skupiny revolvingových finančních nástrojů, které jsou nastaveny tak, aby se vložené veřejné prostředky navracely zpět a mohly být opakovaně využívány. Po vstupní investici do cílové firmy a jejím rozvoji dojde k jejímu ukončení formou výstupu investora – tzv. exitu. V tržním prostředí jsou fondy rizikového kapitálu většinou zakládány na dobu určitou a fungují tak, že po dobu 2 – 4 investují do firem, poté 3 – 5 let podporují jejich růst a rozvoj a následně ukončí všechny investice, čímž získají investované prostředky zpět do fondu a mohou je opakovaně použít.

Podle pravidel Evropské komise je nezbytné, aby se do financování začínajících inovačních firem formou kapitálových vstupů zapojili i soukromí investoři, kteří firmám přinesou nejen dodatečný kapitál na jejich další rozvoj, ale zejména know-how a obchodní kontakty.  Podíl soukromého kapitálu v seed a start-up fázi musí představovat minimálně 30 % z celkové investice a ve venture fázi minimálně 50 % z celkové investice.
Veřejné prostředky budou poskytovány prostřednictvím speciálně vytvořeného fondu kvalifikovaných investorů Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s., který je ve stoprocentním vlastnictví státu. Fond bude obhospodařován investiční společností, která má povolení ČNB k činnosti investiční společnosti podle zákona 189/2004 Sb. o kolektivním investování.  Tento správce stejně jako depozitář bude vybrán ve veřejné soutěži. Profesionální správa fondu spolu s účastí soukromých investorů by měla zajistit efektivní nakládání s veřejnými prostředky a návratnost prostředků do fondu. Úkolem správce bude zajišťování investičního procesu, tj. vyhledávání perspektivních cílových společností, zapojení soukromých koinvestorů, podpora rozvoje firem a následný výstup (exit) ze společnosti.

Projekt Seed/Venture kapitálový fond je připravován tak, aby ve 2. polovině 2012 byla zahájena jeho činnost.
Schéma fungování fondu a popis rolí jednotlivých subjektů najdete v souboru Schéma fungování Seed_Vc fondu.pdf.
Podrobné informace pro žadatele o podporu, včetně příslušných pokynů, budou průběžně zveřejňovány na internetové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz a www.mpo-oppi.cz
  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Seed fond se představí na 15 vysokých školách
Ke zvýšení povědomí o připravovaném Seed fondu zejména mezi mladou generací, nositeli nových nápadů a tvůrci inovačních řešení připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu cyklus seminářů zaměřených na studenty, doktorandy a další představitele akademické sféry. Prezentace se uskuteční na 15 vysokých školách technického a přírodovědného směru v měsících říjnu a listopadu. Akce se však mohou zúčastnit i další zájemci, zejména pracovníci výzkumu a inovační podnikatelé. První seminář se uskuteční 10.10. 2012 v 10:10 v Praze na Univerzitě Karlově.  Seed fond je nový nástroj podpory podnikání připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Jedná se o novinku, kdy namísto obvyklých dotací resp. bankovních produktů mohou podnikatelé získat investice rizikového kapitálu. Je určen především začínajícím podnikatelům, kteří hledají zárodečný nebo startovní kapitál k rozjezdu své firmy založené na nových nápadech a inovacích. Cyklus seminářů k Seed fondu byl připraven ve spolupráci s Operačním programem Technická pomoc jako součást projektu „Jak na fondy". Účast na akcích je bezplatná, avšak je nutné se předem registrovat.
 

Registrace na říjnové akce v roce 2012:
  

 • 10.10. 2012 Praha Univerzita Karlova
 • 17.10. 2012 Brno Masarykova univerzita
 • 23.10. 2012 Olomouc Univerzita Palackého
 • 24.10. 2012 Zlín Univerzita Tomáše Bati
 • 30.10. 2012 Praha Vysoká škola chemicko-technologická
 •  1.11.  2012 České Budějovice Jihočeská univerzita
 •  6.11.  2012 Brno Mendelova univerzita
 •  7.11.  2012 Ostrava Vysoká škola báňská – TUO
 • 13.11. 2012 Ústí n.L Univerzita J.E. Purkyně
 • 15.11.  2012 Pardubice Univerzita Pardubice
 • 20.11.  2012 Plzeň Západočeská univerzita + Lékařská fakulta UK
 • 21.11.  2012 Brno VUT Brno
 • 27.11.  2012 Praha Česká zemědělská univerzita
 • 28.11.  2012 Praha ČVUT
 • 29.11.  2012 Hradec Králové Univerzita HK + Farmaceutická Fakulta UK, Lékařská fakulta UK, Univerzita obrany 
• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfSchéma fungování Seed-VC fondu
application-pdf27.04.2012