» Program podpory Prosperita

Prosperita 

Tento program realizuje Prioritní osu 5 "Prostředí pro podnikání a inovace" Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 — 2013. Cílem programu PROSPERITA [pdf, 214 kB] je prostřednictvím dotací podporovat zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

„V informačním systému a pro účely evidence jsou v rámci číslování jednotlivých projektů programu Prosperita zavedeny následující číselné řady:

  • u výzvy Prosperita I se projekty v režimu veřejné podpory označují PP01,
  • u výzvy Prosperita I se projekty v režimu nezakládající veřejnou podporu označují PP02
  • u výzvy Prosperita II se projekty v režimu veřejné podpory označují PP03,
  • u výzvy Prosperita II se projekty v režimu nezakládající veřejnou podporu označují PP04
  • u výzvy Prosperita II - pokračování se projekty v režimu veřejné podpory označují PP03,
  • u výzvy Prosperita II - pokračování se projekty v režimu nezakládající veřejnou podporu označují PP04.“


 
Zřízen Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis), jehož cílem je vytvořit centrální systém pro evidenci podpor malého rozsahu (de minimis) poskytnutých mj. na základě Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.
Poskytovatel podpory de minimis je v této souvislosti od 1. ledna 2010 povinen do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory zaznamenat do centrálního registru údaje o poskytnuté podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci.
 

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit čestné prohlášení ke mzdovým nákladům, předepsané tabulky pro mzdové náklady a řídit se metodickou příručkou ke mzdovým nákladům.

Zájemcům o tento program doporučujeme prostudovat: 

Předepsané tabulky pro mzdy a cestovné — program PROSPERITA, veřejná podpora, pouze pro aktivitu sítě Business angels (BAN)

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfCentrální registr podpor malého rozsahu de minimis informace VTP,PI, CTT a BAN
application-pdf03.10.2011
application/pdfVzorová osnova VTP, PI
application-pdf03.10.2011
application/pdfVzorová osnova BAN
application-pdf03.10.2011
application/pdfVzorová osnova Provoz VTP, PI
application-pdf03.10.2011
application/pdfUžití účelových znaků pro obce jako příjemce podpory
application-pdf03.10.2011

 
 


» 3. Výzva

Prosperita - II. výzva programu - (pokračování) - prodloužení

Prodloužení druhé výzvy k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace — program podpory PROSPERITA

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. března 2011 prodloužení druhé Výzvy k podání žádosti o podporu v programu podpory PROSPERITA, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. V termínu  od  1. 4. 2011 do 30. 9. 2011   je možné podávat žádost o dotaci formou elektronické Registrační žádosti prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem Plných žádostí bude probíhat od 1. 6. 2011 do 15. 3. 2012.

 UPOZORNĚNÍ

ŘO OPPI u projektů programu OPPI Prosperita – Výzva II – prodloužení umožňuje žadatelům podat do 15. 3. 2012 Plnou žádost bez pravomocně uznaného územního rozhodnutí. Tuto povinnou přílohu Plné žádosti však musí žadatelé doložit nejpozději do 31. 5. 2012. V případě dodání povinných příloh po tomto datu budou Plné žádosti projektů zamítnuty.

 

Změny oproti minulé výzvě:

V regionech se soustředěnou podporou státu na období let 2010 — 2013 (dle Usnesení vlády č. 141/2010) a dále pak v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti, které jsou definovány v souladu s metodikou pro výběr regionů s vyšší nezaměstnaností, je dotace u projektů obsahujících stavební práce poskytována ve výši 5 — 400 mil. Kč. Mezi způsobilé výdaje byla začleněna nová rozpočtová položka — Zvýhodněné poradenské služby pro MSP umístěné v PI či VTP (více viz čl. 8.1 a 22.1 této Výzvy).

• Přílohy
» 2. Výzva

Prosperita - II. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. září 2009 druhé kolo výzvy k podání žádosti o podporu v programu podpory PROSPERITA, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. V termínu od 1. 11. 200930. 6. 2010 bude možné podávat žádost o dotaci formou elektronické Registrační žádosti prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem plných žádostí bude probíhat od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.  Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 4 mld. Kč. Program Prosperita je koncipován na dvě části, část I. a část II. .

  • Část I. je zaměřena na podporu vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, samostatných územně správních jednotek a dalších PO ve smyslu § 18, odst. 2, písmen a), c) a d) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, neziskových organizací (viz příjemce podpory kapitola 4).
  • Část II. je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů (viz příjemce podpory kapitola 18)."  Příloha č. 5 — Výběrová kritéria — " V případě provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského inkubátoru nebo centra pro transfer technologií se jedná o předběžnou verzi výběrových kritérií."


• Přílohy
Přílohy k 2. výzvě
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfProsperita - II. Výzva pro předkládání projektů
application-pdf07.03.2010
application/pdfII.výzva - Příloha č. 1 - Změna transformace subjektu
application-pdf04.10.2011
application/pdfII.výzva - Příloha č. 2 - Přehled způsobilých výdajů - č.j. 14 413/09/08100
application-pdf04.10.2011
application/pdfII.výzva - Příloha č. 3 - Příloha I Smlouvy o ES
application-pdf04.10.2011
application/pdfII.výzva - Příloha č. 4 - Seznam vyloučených výrobků
application-pdf04.10.2011
application/pdfII.výzva - Příloha č. 5 - Výběrová kritéria
application-pdf04.10.2011
application/pdfII.výzva - Příloha č. 6 - Metodika odpočtu příjmů č.j. 14 413/09/08100
application-pdf09.01.2014
application/pdfII.výzva - Příloha č. 7 - Pokyny pro žadatele a příjemce dotace
application-pdf13.03.2012
application/x-zip-compressedII.výzva - Příloha č. 8 - Rozpis mzdových a cestovních nákladů
application-x-zip-compressed04.10.2011
application/pdfII.výzva - Příloha č. 9 - Příručka způsobilých výdajů
application-pdf04.10.2011
application/pdfII.výzva - Příloha č. 10a - Pravidla způsobilých výdajů — část 1. - č. j. 3547/2011/08100
application-pdf04.10.2011
application/pdfII.výzva - Příloha č. 10b - Pravidla způsobilých výdajů - část 2. - č. j. 3547/2011/08100
application-pdf04.10.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 11a - Podmínky poskytnutí dotace - I. část
Platnost od 1. 2. 2011application-pdf04.10.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 11b - Podmínky poskytnutí dotace - II. část
Platnost od 1. 2. 2011application-pdf04.10.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 11a - Podmínky poskytnutí dotace_I. část, č.j 14413/09/08100
Platnost od 5. 2. 2010application-pdf04.10.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 11b - Podmínky poskytnutí dotace_II. část, č.j. 14413/09/08100
Platnost od 5. 2. 2010application-pdf04.10.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 11a - Podmínky poskytnutí dotace I. část, č. j. 18720/10/08100/08000
Platnost od 17. 5. 2010application-pdf04.10.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 11b - Podmínky poskytnutí dotace II. část, č. j. 18720/10/08100/08000
Platnost od 17. 5. 2010application-pdf04.10.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 11a - Podmínky poskytnutí dotace - I. část
Platnost od 15. 6. 2011application-pdf04.10.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 11b - Podmínky poskytnutí dotace - II. část
Platnost od 15. 6. 2011application-pdf04.10.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 11b - Podmínky poskytnutí dotace - II. část
Platnost od 1. 9. 2011application-pdf04.10.2011
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit