Co je to Operační program Podnikání a inovace?

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) - je jedním z tematických operačních programů vyhlášených pro Českou republiku na období 2007 – 2013. Cílem 15 programů podpory v rámci Operačního programu Podnikání a inovace je rozvoj podnikatelského prostředí a podpora přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. OPPI podporuje inovační potenciál podniků (zvláště malých a středních), využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie a umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. OPPI spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a ze strukturálních fondů EU pro ČR na něj bylo vyčleněno více než 3 mld. Eur. Tento operační program je spolufinancován státním rozpočtem České republiky.

Operační program Podnikání a inovace je hlavním dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, na jehož základě je České republice poskytována finanční podpora podnikatelům, a to jak ze zdrojů státního rozpočtu, tak z prostředků Evropské unie. Konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zaměřeného na podporu rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává a hospodářská a sociální přeměna čelí strukturálním obtížím.

 Operační program Podnikání a inovace navazuje na Operační program Průmysl a podnikání, který byl vyhlášen po vstupu České republiky do Evropské unie pro zkrácené programovací období let 2004-2006. Nový operační program byl vypracován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na období 2007-2013 v návaznosti na hlavní strategické dokumenty ČR (Strategie hospodářského růstu ČR, Strategie regionálního rozvoje, Strategie udržitelného rozvoje, Národní inovační politika, apod.). Je hlavním programovým dokumentem realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007-2013 schválené usnesením vlády České republiky č. 392/2006. Operační program Podnikání a inovace byl schválen vládou 15. listopadu 2006 usnesením č. 1302/2006 a následně byl předložen českou stranou Evropské komisi k oficiálnímu projednání spolu s Národním strategickým referenčním rámcem, jenž zastřešuje všechny operační programy v ČR.

Globálním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a služeb a rozvoj podnikání, udržení přitažlivosti České republiky, regionů a měst pro investory, podpora inovací, stimulace poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, komercializace výsledků výzkumu a vývoje, podpora podnikatelského ducha a růstu hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií.

K dosažení globálního cíle budou finanční prostředky v rámci operačního programu koncentrovány na vymezené prioritní osy, charakterizující jednotlivé specifické cíle tak, aby se na hospodářském růstu České republiky v budoucnosti podílely všechny regiony a byly rovněž potlačeny tendence sociálního vyčleňování určitých skupin obyvatelstva.

Specifických cílů je dosahováno pomocí podpory určitých oblastí v rámci speciálně vytvořených programů podpory. Prostřednictvím těchto programů se realizuje konkrétní podpora podnikatelských subjektů. Tuto realizaci zajišťuje kromě agentury CzechInvest také Českomoravská záruční a rozvojová banka. Přehled prioritních os a navazujících programů je uveden v následující tabulce.

Prioritní osa Specifický cíl, prioritní osy Oblast podpory Program podpory
1. Vznik firem Zvyšovat motivaci k zahájení podnikání, zintenzivnit aktivitu malých a středních podniků a vytvářet podmínky pro využití nových finanční nástrojů pro zahájení podnikání 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům START
    1.2 Využití nových finančních nástrojů   
 2. Rozvoj firem  Zvýšit konkurenceschopnost podniků zaváděním nových výrobních technologií, zintenzivnit rozvoj informačních a komunikačních technologií a služeb pro podnikání  2.1 Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků  PROGRES
       ZÁRUKA
     2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb  ROZVOJ
       ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY
       ICT V PODNICÍCH
 3. Efektivní energie  Zvýšit účinnost užití energií v průmyslu a využití obnovitelných, případně i druhotných zdrojů energie (vyjma podpory spaloven)  3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie  EKO-ENERGIE
 4. Inovace  Posílit inovační aktivity podniků (zavádění inovací technologií, výrobků a služeb)  4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků  INOVACE
       POTENCIÁL
5. Prostředí pro podnikání a inovace  Povzbudit spolupráci sektoru průmyslu se subjekty z oblasti výzkumu a vývoje, zkvalitnit infrastrukturu pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace, zefektivnit využití lidského potenciálu v průmyslu a zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu  5.1 Platformy spolupráce  SPOLUPRÁCE
       PROSPERITA
     5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů  ŠKOLICÍ STŘEDISKA
     5.3 Infrastruktura pro podnikání  NEMOVITOSTI
 6. Služby pro rozvoj podnikání  Zintenzivnit rozvoj poradenských a informačních služeb pro podnikání  6.1 Podpora poradenských služeb  PORADENSTVÍ
    6.2 Podpora marketingových služeb   MARKETING
 7. Technická pomoc  Vytvořit institucionální, technické a administrativní podmínky pro realizaci operačního programu  7.1 Technická pomoc při řízení a implementaci operačního programu  
     7.2 Ostatní technická pomoc  

Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013 (OPPI)

Ministerstvo průmyslu a obchodu implementuje v současném programovacím období 2007 - 2013 Operační program Podnikání a inovace pro využívání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.
 Operační program Podnikání a inovace 2007 — 2013 připravený v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, které zajišťuje v souladu s usnesením vlády ČR č. 175 ze dne 22. února 2006 výkon funkce Řídicího orgánu tohoto operačního programu, schválila vláda ČR dne 15. listopadu 2006 usnesením č. 1302 a následně Evropská komise Rozhodnutím K(2007) 6104 ze dne 3. prosince 2007.
 
Aktualizace:
Schválená třetí revize OPPI Rozhodnutím Evropské komise K(2013) 36 ze dne 14. ledna 2013.
 
Operační program Podnikání a inovace je základním programovým dokumentem resortu průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v letech 2007 — 2013. Tento tematický operační program Ministerstva průmyslu a obchodu, na jehož základě je v současném programovacím období českým podnikatelským subjektům podpora z ERDF poskytována, byl koncipován na základech a principech Lisabonské strategie, která je primárně orientována na dosažení vyššího hospodářského růstu a zaměstnanosti při respektování principů udržitelného rozvoje.
 
Operační program Podnikání a inovace rozpracovává významnou část strategického cíle Národního strategického referenčního rámce České republiky na léta 2007 — 2013 "Konkurenceschopná česká ekonomika", vychází z hlavních strategických dokumentů ČR (Strategie hospodářského růstu, Strategie regionálního rozvoje atd.) a je v souladu se Strategickými obecnými zásadami Společenství pro hospodářskou, sociální a územní soudržnost na období let 2007 — 2013.
 
Proces tvorby OPPI respektoval princip partnerství, jeho příprava a zaměření byly průběžně projednávány a diskutovány s ostatními resortními ministerstvy, se zástupci hospodářských a sociálních partnerů a dalšími zainteresovanými stranami.
 
Globálním cílem OPPI
je zvýšit do konce tohoto programovacího období konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb v ČR úrovni předních průmyslových zemí Evropy.
 
OPPI je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, udržení přitažlivosti České republiky a jejích regionů a měst pro investory, na podporu inovací, urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výrobní sféry, a to zejména stimulací poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje, na podporu podnikatelského ducha a růst hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií.
 
Schválené změny Operačního programu Podnikání a inovace 2007 — 2013
 Ve 2. pololetí 2009 připravil Řídicí orgán OPPI v souladu s čl. 33 odst. 1 písm. a) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 první revizi Operačního programu Podnikání a inovace. Předložené návrhy změn tohoto operačního programu schválil v listopadu 2009 Monitorovací výbor OPPI a dne 8. července 2010 byly změny oficiálně schváleny Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010) 4355.
V roce 2011 připravil Řídící orgán OPPI v souladu s čl. 33 odst. 1 písm. a) a písm. c), resp. d) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 druhou revizi Operačního programu podnikání a inovace. Předložené návrhy změn tohoto operačního programu schválil v květnu a listopadu 2011 Monitorovací výbor OPPI a dne 21. prosince 2011 byly změny oficiálně schváleny Evropskou komisí Rozhodnutím K(2011) 9981.
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OPPI zveřejňuje nyní dokument Operační program Podnikání a inovace 2007 — 2013 ve verzi schválené Evropskou komisí Rozhodnutím K(2013) 36 ze dne 14. ledna 2013.

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfAktuální znění - Operační program Podnikání a inovace
application-pdf29.01.2013
application/pdfActual verision - OPPI
application-pdf29.01.2013