Aktuální přehled stavu výzev


Upozornění žadatelům o dotace k posledním výzvám v programech Rozvoj a Potenciál

Vážení žadatelé o dotace z programů Rozvoj a Potenciál v rámci posledních výzev z 16. 6. 2014, resp. 10. 6. 2014,
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů ve svém § 14 odst. 3 písm. e) požaduje od žadatele, který je právnickou osobou, aby ve své žádosti o dotaci mimo jiné uvedl informaci o identifikaci:
 

1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,

2. osob s podílem v této právnické osobě,

3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu,

4. osob, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek.

Řídící orgán OPPI tuto zákonnou povinnost (zejména ve vztahu k bodům 2 – 4) dosud striktně nepožadoval, neboť v zájmu snahy o snižování administrativy na straně žadatelů o dotace si uvedené údaje sám prověřoval z dostupných veřejných zdrojů. Ministerstvo financí však nyní důrazně upozornilo všechny řídící orgány operačních programů, že dle dikce zákona je povinností žadatele o dotaci tyto skutečnosti uvést ve své žádosti, a pokud tak neučiní, nelze žádost o dotaci považovat za úplnou a přiznání dotace na základě neúplné žádosti lze považovat za porušení zákona a tím i rozpočtové kázně.
Vzhledem k této skutečnosti musíme i my striktně dodržovat splnění zákonné povinnosti žadatele o dotaci a bez této (ze zákona povinné) informace nemůžeme dále dotace přiznávat. Protože jste již žádost o dotaci v rámci uvedených výzev podali (v rozsahu uvedeném v příslušné výzvě k předkládání projektových žádostí), je třeba dodatečně doplnit zákonem požadované údaje do nově vytvořené přílohy k plné žádosti, která je od 4. 8. 2014 k dispozici v aplikaci eAccount (Detail žadatele v záložce Kontakty).  Protože jde o povinnost vyplývající přímo ze zákona (kdy zákonné podmínky zavazují každého), není třeba v tomto smyslu doplňovat text výzvy.
Žádáme tedy ty, kteří podali plnou žádost do uvedených posledních výzev programů Rozvoj a Potenciál a jsou právnickými osobami, aby urychleně zákonem stanovené informace prostřednictvím uvedené nové přílohy doplnili. Bez tohoto doplnění nebude možno o žádosti o dotaci kladně rozhodnout. 


  » Přehled aktualizací
Zobrazit